ساعت حضور پزشکان

پزشکان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

خانم دکتر شاه حسینی

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

آقای دکتر فقیهی

ساعت 10 الی 18

 

 

ساعت 10 الی 18

ساعت 10 الی 18

 

 دکتر ملکی

ساعت 10 الی 14

 

ساعت 10 الی 14 

ساعت 10 الی 14

ساعت 12الی 14 

ساعت 10 الی 14 

دکتر نصیری

 

 

 

 

ساعت 16 الی 20

ساعت 14 الی 18

خانم دکتر جنیدی

 

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 12

 

 

خانم دکتر اژدری

 

 

 

 

 

ساعت 10 الی 14

خانم دکتر جسری

 

ساعت 15 الی 20

 

 

 

 

 آقای دکتر ارزاقی

ساعت 18 الی 20